• print
متراژ

در این قسمت هر کالیبر به وسیله چوب متر در 91 متر یا 100 یارد وبه صورت یک هنگ بسته میشود.
همچنین در قسمت حلقه رنگی مخصوص هر کالیبر که رنگ قراردادی و بین المللی می باشد به روده بسته شده و به قسمت بعد تحویل داده می شود.