سورت
قسمت سورت:

سورتچی های زبده شرکت روده ها را از لحاظ کالیبر در قسمت گوسفندی از 16 تا28 میلیمتر و در قسمت گاوی از 37 تا 50 میلیمتر در 3 سطح کیفی و طبقه بندی (سورت ) نموده هر کالیبر را در ظرف مخصوص به قسمت بعد منتقل می کنند.