هنگ های آماده تا صادرات در سردخانه و در بشکه های پلاستیکی در دمای 4-2 سانتی گراد نگهداری می شوند و درموعد مقرر بوسیله کامیون های یخچال دار و یا هواپیما به مقصد مورد نظر حمل می شوند.