کنترل کیفیت

هر کالیبر و درجه ای توسط سر کارگر مربوطه به میزان 10% مورد بررسی قرار می گیرد.و در صورت اشکال به سورتچی مربوطه ارجاع می شود در غیر این صورت به قسمت بعدی تحویل داده میشود.