متراژ

در این قسمت هر کالیبر به وسیله چوب متر در 91 متر یا 100 یارد وبه صورت یک هنگ بسته میشود.
همچنین در قسمت حلقه رنگی مخصوص هر کالیبر که رنگ قراردادی و بین المللی می باشد به روده بسته شده و به قسمت بعد تحویل داده می شود.