نمک سود کردن (هنگ گشی)

در این قسمت هنگ های تولیدی برای جلوگیری از فساد آنها کاملا در نمک آغشته شده و در دسته های 10 تایی بسته می شوند.
پس از این کار هنگ های آماده به سردخانه های مجهز شرکت منتقل میشوند.