در این قسمت هر دسته روده 100 یا 50 تایی که از 10 دسته کوچکتر 5 یا 10 تایی تشکیل شده اند باز شده و موانع عبور آب و گره های احتمالی برطرف شده و به صورت کپه آماده سورت می شوند.
قسمت سورت:
سورتچی های زبده شرکت روده ها را از لحاظ کالیبر در قسمت گوسفندی از 16 تا28 میلیمتر و در قسمت گاوی از 37 تا 50 میلیمتر در 3 سطح کیفی و طبقه بندی (سورت ) نموده هر کالیبر را در ظرف مخصوص به قسمت بعد منتقل می کنند.